Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Den stora utmaningen för sista delen av verksamhetsåret 2017 blir att få ordning på våra processer i hela verksamheten för att kunna möta efterfrågan och leverera på vår starka orderstock.”

Januari – september 2017

 •   Orderingång 190 (135) bilar.
 •   Orderstock 137 (86) bilar.
 •   Nettoomsättningen uppgick till 109 341 (130 358) KSEK.
 •   Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 773 (8 974) KSEK.
 •   Resultat efter skatt uppgick till -6 583 (4 676) KSEK.
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 386 (3 082) KSEK.
 •   Resultat per aktie* uppgick till -2,24 (1,59) SEK.
 •   Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 42 (51) %.

Juli – september 2017

 •   Nettoomsättningen uppgick till 30 055 (32 897) KSEK.
 •   Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till -4 150 (2 464) KSEK.
 •   Resultat efter skatt uppgick till -4 349 (1 204) KSEK.
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -506 (-1 224) KSEK.
 •   Resultat per aktie* uppgick till -1,48 (0,41) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 2 933 254 aktier per 2017-09-30.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

 •   Nilsson meddelar att Bolaget har erhållit två nya tilldelningar; dels från Jordbruksverket och dels från Västra Götalandsregionen. Tilldelningen från Jordbruksverket avser fordon till Distriktsveterinärerna och tilldelningen från Västra Götalandsregionen avser ambulanser och ledarfordon/responderbilar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •   Nilsson meddelar i början av oktober 2017 att styrelsen tillsatt Fredrik Nilsson som tillförordnad VD. Nilsson efterträder Karl Justh.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 november 2017 kl. 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.