Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att bolaget vunnit  två nya upphandlingar avseende leverans av specialfordon. Bolaget har dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Jordbruksverket avseende bilar till distriktsveterinärer och dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen avseende ambulanser. De totala beräknade ordervärdena uppgår tillsammans till cirka 50 MSEK årligen.

Distriktsveterinärerna, en del av Statens Jordbruksverk, har valt Nilsson som en av två leverantörer för årlig leverans av cirka 60 stycken ”liten skåpbil”. Fordonet som Nilsson erbjuder i klassen ”liten skåpbil” är en fyrhjulsdriven Peugeot Partner med en för ändamålet specialanpassad inredning. Nilsson beräknar att bolaget årligen kommer att leverera cirka 20-30 av fordonen. Avtalet löper under två år med en option på ytterligare två år. Leverans av de första bilarna beräknas att ske under Q3 2017 och avtalet beräknas ha ett värde om cirka 10 MSEK årligen.

Nilsson har även erhållit ett tilldelningsbeslut i en offentlig upphandling från Västra Götalandsregionen avseende ”Ambulansfordon 2016”.  Upphandlingen gäller ett avtal på två (2) år med möjlighet till två (2) års förlängning. Uppskattad volym är ca 25 fordon/år för anbudsområde 1 och 2 där Nilsson tilldelats område 1. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Nilsson har, på grund av att upphandlingen överprövats, ännu inte ingåtts. Nilsson återkommer med mer information så snart som bolaget erhållit Förvaltningsrättens utlåtande.

Totalt beräknat ordervärde för de bägge ordarna uppgår till cirka 50 MSEK årligen.

VD Karl Justh kommenterar

 ”Vi är glada över att  Jordbruksverket och Västra Götalandsregionen har valt Nilsson som leverantör av fordon. Det är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att våra produkter är anpassade för de behov marknaden har och efterfrågar. Vi ser fram emot samarbetet med Peugeot och återkommer med mer information avseende tilldelningen från Västra Götalandsregionen så fort Förvaltningsrätten har lämnat sitt utlåtande.”

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.